REGULAMIN

FAMILY CHALLENGE 2019 – rodzinne biegi na orientację

Cykl FAMILY CHALLENGE to:
• odkrywanie zainteresowań i pomysłów na wspólne spędzanie wolnego czasu,
• rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu i rekreacji,
• wspieranie integracji życia rodzinnego i umacniania więzi rodzinnych,
• budowanie zaufania i współpracy między dzieci i rodzicami,
• popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku,
• promowanie ciekawych miejsc do rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizator
Fundacja FAMILY CHALLENGE
Jowisza 37 C, 83-010 Straszyn
www.familychallenge.pl

2. Kontakt
Prezes Fundacji: Paweł Fąferek, tel. 600 325 678
Kierownik Biura Imprezy: Monika Ekert, tel. 503 450 531
e-mail: info@familychallenge.pl
www.familychallenge.pl

3. Wsparcie
Cykl imprezy „Family Challenge – rodzinne biegi na orientację” otrzymał dofinansowanie w konkursie „Dobry MultiUczynek”.

II. TERMINY, MIEJSCA, PROGRAM

1. Terminy i miejsca
W 2019 r. odbędą się trzy edycje „Family Challenge – rodzinne biegi na orientację”:

DataMiastoMiejsce
19 majaWarszawaPark Kultury w Powsinie
9 czerwcaWrocławPark Szczytnicki
16 czerwcaGdańskPark Oruński

Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji Biura Imprezy (zgłoszenia) i centrum (strefa edukacji i zabawy) poszczególnych imprez publikowane będą na stronie www.familychallenge.pl.

2. Program
Wydarzenia w Warszawie i Wrocławiu przeprowadzone będą zgodnie z programem:
10.00–15.00 – strefa edukacji i zabawy (warsztaty, zabawy, gry, pokazy itd.)
10.00–13.30 – rejestracja uczestników w Biurze Imprezy
11.00 – godzina „0” dla wszystkich tras (start pierwszych uczestników)
11.00–13.30 – start interwałowy dla wszystkich tras
14.30 – zamknięcie wszystkich tras
15.00 – zakończenie imprezy

Impreza w Gdańsku będzie przeprowadzona w godzinach:
12.00–18.00 – strefa edukacji i zabawy (warsztaty, zabawy, gry, pokazy itd.)
12.00–15.30 – rejestracja uczestników w Biurze Imprezy
13.00 – godzina „0” dla wszystkich tras (start pierwszych uczestników)
13.00–15.30 – start interwałowy dla wszystkich tras
16.30 – zamknięcie wszystkich tras
18.00 – zakończenie imprezy

Opis i program imprez towarzyszących w strefie edukacji i zabawy zamieszczony będzie na stronie internetowej www.familychallenge.pl.

III. KATEGORIE STARTOWE

1. Kategorie startowe
a) Impreza ma charakter rekreacyjny i w ramach każdej trasy obowiązuje jedna kategoria startowa (bez podziału na wiek i płeć).
b) Na każdej trasie można startować zarówno w zespołach (np. rodziny, grupy znajomych), jak i indywidualnie.
Uczestnictwo
a) Udział w imprezie może wziąć każdy, bez względu na wiek, umiejętności i poziom sprawności.
b) Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod stałą opieką i za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (formularz zgody umieszczony jest na stronie www.familychallenge.pl).
c) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
d) Warunkiem dopuszczenia do startu w imprezie jest złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezach na orientację oraz złożenie oświadczenia o znajomości regulaminu i zasad udziału w imprezie poprzez potwierdzenie własnoręcznym i czytelnym podpisem na formularzu Organizatora podczas rejestracji w Biurze Imprezy.
e) Za osoby niepełnoletnie (poniżej 18 lat) potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 2d), dokonuje rodzic lub opiekun prawny albo osoba, która sprawuje opiekę na nieletnim podczas imprezy.

IV. TRASY

Uczestnicy mają do wyboru trzy trasy. Trasy będą zróżnicowane pod względem długości i stopnia trudności, aby każdy mógł wybrać dla siebie odpowiedni wariant. Każda trasa będzie miała wskazaną liczbę punktów kontrolnych do odnalezienia w terenie (im dłuższa trasa, tym więcej punktów).
• Tuptuś – krótka i łatwa (2–3 km)
Włóczykij – średnia i zróżnicowana (3–5 km)
• Pędziwiatr – dłuższa i trudniejsza (4–6 km)
Długości tras są przybliżone i liczone w linii prostej. W zależności od miejsca i specyfiki terenu mogą ulegać zmianie.
Szczegółowe informacje o trasach zamieszczone będą na stronie internetowej www.familychallenge.pl.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

1. Zgłoszenia
Zgłoszenia udziału w imprezie można dokonać na dwa sposoby (w dwóch terminach):
a) pierwszy termin, czyli poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.familychallenge.pl do dnia:
dla edycji w Warszawie – 12 maja 2019 r.
dla edycji we Wrocławiu – 2 czerwca 2019 r.
dla edycji w Gdańsku – 14 czerwca 2019 r.
Zgłoszenie oraz wniesienie opłaty startowej w tym terminie gwarantuje start w imprezie i komplet świadczeń.
b) drugi termin, czyli w dniu imprezy, bezpośrednio w Biurze Imprezy. Zgłoszenie w dniu imprezy jest możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

Zachęcamy, aby zgłaszać się na imprezy w pierwszym terminie (przez formularz internetowy)!
2. Opłaty startowe
a) Wysokość opłat startowych za udział w imprezie na orientację (od osoby) wynosi:

Grupa wiekowaPierwszy termin – zgłoszenie i płatność onlineDrugi termin – zgłoszenie i/lub opłata w dniu imprezy
Dzieci do lat 3 (urodzeni u latach 2019–2016)5 zł5 zł
Dzieci w wieku od 4 do 18 lat (urodzeni u latach 2015–2001)10 zł15 zł
Dorośli w wieku od 19 do 65 lat (urodzeni w latach 2000–1954)20 zł25 zł
Seniorzy w wieku od 66 lat (urodzeni w roku 1953 i starsi)10 zł15 zł

b) Uczestnicy mogą skorzystać ze zniżek w opłatach startowych w wysokości (zniżki nie łączą się):
• zniżka w wysokości 20% opłaty startowej przysługuje:
– rodzinom posiadającym Kartę Dużej Rodziny lub Gdańską Kartę Dużej Rodziny,
– osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną).
• zniżka w wysokości 10% opłaty startowej przysługuje:
– osobom posiadającym Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka.
c) Opłata startowa może być dokonywana w formie płatności online (w pierwszym terminie zgłoszeń) oraz wpłat wyłącznie gotówkowych w Biurze Imprezy (drugi termin zgłoszeń).
d) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (płatność online) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy podczas rejestracji w Biurze Imprezy.
e) Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły imprezy lub też nie wzięły w niej udziału oraz w przypadku skrócenia, zmiana przebiegu trasy lub imprezy, a także odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora.
f) Udział w wydarzeniu w Gdańsku jest bezpłatny.

VI. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

1. Informacje podstawowe
a) „Family Challenge – rodzinne biegi na orientację” jest imprezą rekreacyjną. Rywalizacja nie jest zatem najważniejsza – liczy się wspólne pokonanie trasy, współpraca i dobra zabawa (nie przewiduje się nagród za zajęte miejsca).
b) Zadaniem uczestników jest pokonanie wybranej trasy i odnalezienie w terenie wszystkich oznaczonych na mapie punktów kontrolnych (zgodnie z liczbą punktów dla danej trasy).
c) Uczestnicy pokonują trasę w dogodnym dla siebie tempie – spacerkiem, marszem lub biegiem. Jedynym ograniczeniem jest godzina zamknięcia tras (zgodnie z programem).
d) Czas pokonania trasy liczony jest od wyruszenia ze startu do dotarcia do mety. Uczestnicy mogą robić dowolnie długie przerwy na trasie (np. na wypoczynek), są one wliczane do czasu pokonania trasy.
e) Dozwolone jest pokonywanie trasy z kijkami oraz zwierzętami (zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie, na którym odbywa się impreza).

2. Start
a) Uczestnicy, po dokonaniu rejestracji w Biurze Imprezy i otrzymaniu karty startowej, winni udać się na start.
b) Start uczestników odbywa się w dowolnej minucie startowej (zgodnie z programem imprezy i liczonej od godziny „0”) i interwałowo (co 1 min). Minuty startowe przydziela sędzia startu.
c) Organizator zastrzega, że w zależności od liczby startujących organizacja startu może ulec zmianie.

3. Potwierdzanie punktów kontrolnych
a) Każda trasa (na mapie) będzie miała wskazaną liczbę punktów kontrolnych do odnalezienia w terenie (im dłuższa trasa, tym więcej punktów).
b) Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na punktach kontrolnych na karcie startowej za pomocą umieszczonych na punktach perforatorów (odciskając), w kolejności zgodnej z opisem na mapie.
c) Po dotarciu do mety kartę startową należy niezwłocznie przekazać sędziemu mety (brak oddania karty równoznaczny jest z nieukończeniem imprezy).
d) Punkt kontrolny to biało-pomarańczowy lampion wraz z perforatorem. Każdy punkt kontrolny będzie również oznaczony numerem zgodnym z numerem umieszczonym na mapie.

4. Mapy
a) Uczestnicy otrzymają mapy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz najważniejszymi informacjami o sposobie pokonywania tras (w boksie startowym, minutę przez startem).
b) Mapy będą kolorowe i dedykowane do biegów na orientację.
c) Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatora (w tym map w postaci cyfrowej) jest zabronione.

5. Klasyfikacja
a) Warunkiem sklasyfikowania uczestnika lub zespołu jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie wszystkich punktów kontrolnych danej trasy (do czasu zamknięcia tras określonego w programie imprezy).
b) Mimo iż impreza ma charakter rekreacyjny będzie sporządzona lista wyników. O zajętym miejscu w klasyfikacji na danej trasie decyduje w kolejności:
– liczba prawidłowo potwierdzonych punktów kontrolnych,
– czas pokonania trasy.

6. Numery startowe
a) Uczestnicy, podczas rejestracji w Biurze Imprezy, otrzymują numery startowe.
b) Podczas pokonywania trasy wszyscy uczestnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi numerami startowymi.

7. Dyskwalifikacja
Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania lub wycofania uczestnika z trasy w przypadku:
a) stwierdzenia przez obsługę imprezy niezdolności do udziału w imprezie (decyzje obsługi są ostateczne i nieodwołalne),
b) przekroczenia limitu czasu dla danej trasy (zgodnie z programem),
c) niszczenia, zasłaniania, modyfikowania i nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora,
d) nieprzestrzegania zasad fair play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
e) niewykonywania poleceń obsługi imprezy lub Organizatora.

8. Wycofanie się uczestnika z trasy
a) W przypadku wycofania się uczestnika (np. rezygnacji z pokonania trasy) musi on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora (bezpośrednio sędziego na mecie lub telefonicznie – numer podany będzie na mapie). Powiadomienie musi być zgłoszone nie później niż przed godziną zamknięcia trasy.
b) Jeśli uczestnik nie poinformuje o wycofaniu się i zostanie podjęta przez Organizatora akcja poszukiwawcza, osoba ta zostanie obciążona wszelkimi kosztami związanymi z akcją.
c) Uczestnik, który wycofa się lub zostanie zdyskwalifikowany, nie będzie miał szansy powrotu na trasę (kontynuowania udziału w imprezie).

VII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA

1. Nagrody
Jako że nie będzie prowadzona żadna oficjalna klasyfikacja (impreza ma charakter rekreacyjny) nie będzie także nagród za zajęte miejsca. Natomiast każde dziecko po ukończeniu trasy otrzyma drobny upominek.

2. Świadczenia
W ramach opłaty startowej Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
udział w zawodach,
mapę z trasą biegu,
upominek dla każdego dziecka po ukończeniu trasy,
drobny poczęstunek i napoje na mecie,
zabezpieczenie medyczne,
ubezpieczenie NNW,
opiekę sędziowską,
potwierdzenie punktów do OInO,
imprezy towarzyszące,
punkt informacyjny – jak korzystać z mapy i kompasu,
dobrą zabawę na świeżym powietrzu.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Odpowiedzialność
a) Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora.
b) Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za osoby trzecie ani za uczestników, zwłaszcza tych, którzy łamią regulamin.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wydarzenia, kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie imprezy (w tym za zmianę programu, a nawet odwołanie imprezy), zwłaszcza w przypadkach podjęcia przez Organizatora działania lub zaniechania, którego powodem była dbałość o bezpieczeństwo uczestników, osób trzecich oraz przebiegu imprezy.
d) Wszyscy uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem NNW.

2. Warunki atmosferyczne
a) Impreza odbywa się zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne.
b) W trosce o bezpieczeństwo uczestników w przypadku zmiany warunków atmosferycznych Organizator ma prawo skrócić, zmienić lub nawet odwołać część trasy lub całą trasę albo całą imprezę,
c) Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednią decyzję.

3. Zasady fair play
Aby impreza przebiegała bez zakłóceń i w duchu fair play, każdy uczestnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym oraz przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.

4. Ochrona środowiska naturalnego
Uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać terenu, na którym odbywa się impreza. Nie wolno wyrzucać żadnych opakowań i śmieci na trasie za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych osób, o których mowa poniżej, jest Fundacji FAMILY CHALLENGE wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737100,
NIP: 604-020-46-28, REGON: 380574264, zwana dalej Organizatorem.
2. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy „Family Challenge – rodzinne biegi na orientację” przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:
a) przeprowadzenia imprezy tj.:
rejestracji uczestnika,
przypisania do odpowiedniej kategorii startowej/wiekowej,
ustalenia wysokości opłaty startowej (w tym zniżek i ewentualnego zwolnienia z opłaty),
wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, tj. w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora i/lub spikera w trakcie imprezy oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego w Biurze Imprezy oraz na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora,
weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Imprezy, w tym także opiekuna i pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego,
prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora, a także podczas imprezy, w tym bezpośrednio po zakończeniu imprezy,
wysłania SMS-em istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia imprezy,
przyznania i wydania nagród i upominków,
informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
b) marketingowym i promocyjnym Organizatora,
c) przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,
d) przesyłania newslettera.
3. Osoby niepełnoletnie mogą być zgłoszone do udziału w imprezie „Family Challenge – rodzinne biegi na orientację” wyłącznie przez ich prawnych opiekunów, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej.
4. Organizator umożliwia odbiór pakietów startowych przez osoby umocowane do dokonania tej czynności w imieniu uczestników imprezy (pełnomocników uczestników). Organizatorowi imprezy zostaną udostępnione dane osobowe pełnomocników w celu umożliwienia odbioru pakietu startowego w imieniu uczestnika imprezy, w zakresie: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, organ wydający dokument potwierdzający tożsamość. Udostępnione dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt. 2 i 4, jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda prawnych opiekunów osób niepełnoletnich, o których mowa w pkt. 3.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez uczestnika/opiekuna/pełnomocnika uczestnika może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez:
a) przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora określony w ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj. info@familychallenge.pl,
b) złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Imprezy.
7. Odbiorcami udostępnionych Organizatorowi danych osobowych uczestników będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (wybrane przez Organizatora firmy współpracujące przy organizacji imprezy) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych.
8. Cykl imprez „Family Challenge – rodzinne biegi na orientację” realizowany jest m.in. ze środków pozyskanych w ramach konkursu „Dobry MultiUczynek” w związku z tym dane osobowe, w tym wizerunek, uczestników imprez zostaną udostępnione: Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu z siedzibą w Warszawie 00-151, ul. Nowolipki 9B, wpisanemu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000235808, NIP: 525-15-76-177, REGON: 012231977 (dalej jako „CW”), spółce Benefit Systems SA oraz spółce Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. mających siedzibę w Warszawie 00-844, Plac Europejski 2 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, REGON: 750721670 (każda z nich zwana dalej jako „Spółka”). Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych przez powyższe podmioty są dostępne jako „Oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku” na stronie internetowej w zakładce Do pobrania. Dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom.
9. Dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
10. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji imprezy „Family Challenge – rodzinne biegi na orientację” i w okresie po jej zakończeniu (w tym w związku z publikowaniem relacji, wyników, materiałów informacyjnych i promocyjnych) oraz prowadzenia działalności przez Organizatora albo do momentu wycofania zgody.
11. Osobie, której dane dotyczą (uczestnikowi/opiekunowi/pełnomocnikowi), przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Uczestnik imprezy lub opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych Organizatora i imprezy „Family Challenge – rodzinne biegi na orientację” w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku w trakcie dokonywania rejestracji uczestnika do udziału w imprezie przez internet albo poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze Imprezy.
13. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie „Family Challenge – rodzinne biegi na orientację”. Niepodanie danych lub niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uniemożliwia wzięcie udziału w imprezie „Family Challenge – rodzinne biegi na orientację”.
14. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. numeru orzeczenia o niepełnosprawności lub numeru karty uprawniającej do zniżki jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby uzyskać zniżkę w opłacie startowej. Niepodanie tych danych powoduje brak możliwości uzyskania zniżki w opłacie startowej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje uczestników oraz wszystkie osoby i podmioty związane z organizacją imprezy.
2. W czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, sędziów i osób działających w imieniu Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu 5. Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
5. Wszelkie upominki i nagrody nie podlegają wymianie ani nie będą zamieniane na ekwiwalent pieniężny.
5. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a przypadki nieuwzględnione w regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.